Introductie

WELKOM BIJ DE stichting H.A.J. BEKHUIS !

 

Ontstaanswijze;
Op 8 oktober 1997 is de heer H.A.J. Bekhuis (“Broer”, Henk) op 68 jarige leeftijd in zijn toenmalige woning (Eurowerft 8 te Denekamp) overleden.
Gedurende zijn leven dreef de Heer Bekhuis een alom geroemd bakkersbedrijf in zijn woonplaats, en exploiteerde hij later het hiermee opgebouwde onroerend goed.

Bij testament heeft de grondlegger bepaald dat zijn nalatenschap beheerd moest gaan worden door een naar hem vernoemde stichting. In die hoedanigheid moest dit aangewend worden voor een tweeledig doel: (navolgende beoogt niet de letterlijke statuut-tekst te zijn)

 1. Algemeen erkende doelen, welke ieder jaar opnieuw door het stichtingsbestuur worden vastgesteld.
 2. On- of minvermogende studenten financieel te hulp komen voor leer- en/of reismiddelen, collegegelden etc.

Aldus geschiedde en sedert 1998 keert onze stichting enige tienduizenden Euro's per jaar uit aan diverse goede doelen
Jaarlijks komt het bestuur in vergadering bijeen om de financiën en de eventuele wisseling van de doelen te bespreken. Indien noodzakelijk vaker.

Toezicht en controle;

 • De stichting staat onder toezicht van de belastingdienst afdeling Registratie en Successie. Postbus 70505. 5201 CG ‘s Herthogenbosch
 • De stichting Is ANBI - erkend

Voorwaarden voor donaties door de Stichting;
 

 Voor algemene doelen (onder 1 vermeld) komen in principe alle doelen in aanmerking mits;

 • deze in Nederland gevestigd zijn.
 • zij het algemeen belang dienen.
 • zij bereid zijn de jaarstukken over de afgelopen twee jaar aan ons bestuur te overleggen, of deze openbaar te maken via het www.
 • zij goedgekeurd worden door het bestuur van de Stichting H.A.J. Bekhuis. Van doorslaggevend belang hierbij is dat het bestuur unaniem van mening is dat het doel past binnen de principes en levensfilosofie van de grondlegger.

 Voor on- of minvermogende studenten (onder 2 vermeld) zijn de volgende regels van toepassing;

 •  Wonende in de gemeente Dinkelland.
 •  Niet voor enige vorm van reguliere studiefinanciering in aanmerking komende.
 • Tussen de 16 en 18 jaar oud zijn op het moment van aanvraag.
 • U zult maximaal in aanmerking komen voor de vergoedingen zoals die zijn vastgesteld volgens de regels van de DUO (https://duo.nl/particulieren), zijnde de som van basis- en aanvullende beurs, als ware uw leeftijd reeds 18 jaar geweest. 
 • De te volgen studie dient erkend te zijn door het ministerie van onderwijs, en zal indien geen HBO of universitaire studie, worden aangemerkt als MBO-4-opleiding voor de vaststelling van de hoogte van de lening.
 • U dient bereid te zijn aan onze stichting de gegevens te verstrekken zoals deze gevraagd worden bij de DUO. (https://duo.nl/particulieren). Deze worden na afloop geretourneerd of vernietigd (op verzoek) en zullen strikt vertrouwelijk worden behandeld.
 • De studie heeft als doel kennis te vergaren voor (latere) kostwinning.
 • U hebt de Nederlandse nationaliteit, of een geldig verblijfsdocument, of u moet kunnen aantonen met deze studie deze status te kunnen bemachtigen.
 • De te volgen studie dient met goed gevolg afgesloten te worden, om de lening omgezet te krijgen in een renteloze lening. Deze dient in maximaal 20 jaar te worden terugbetaald.
 • Bovengenoemde regels gelden tot en met augustus 2019.

Aan bovenstaande kunnen geen rechten worden ontleend.